ข้อตกลงการให้บริการเว็บไซต์

ข้อตกลงนี้มีขึ้นระหว่าง donate-streamer (โดเนทสตรีมเมอร์) และผู้ใช้บริการ โดยเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ donate-streamer.com และเว็บไซต์ facebook.com/donate.streamer.official (เว็บไซต์) (รวมกัน ช่องทางของโดเนทสตรีมเมอร์)

การใช้บริการช่องทางของ "โดเนทสตรีมเมอร์" ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงการให้บริการของ "โดเนทสตรีมเมอร์" แล้ว "โดเนทสตรีมเมอร์" มีการปรับปรุงระบบตลอดเวลา ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงฉบับล่าสุด ซึ่งจะแสดงอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ตลอดเวลา "โดเนทสตรีมเมอร์" สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข ปรับเปลี่ยน ยกเลิก ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ข้อ 1 นิยาม
 • "สตรีมมิ่ง" หมายถึง การถ่ายทอดภาพและ/หรือเสียงสดผ่านทางอินเทอร์เน็ต และให้หมายความรวมถึงการแพร่ภาพหรือเสียงที่บันทึกไว้ก่อนด้วย ไม่ว่าจะสดหรือไม่ก็ตาม
 • "สตรีมเมอร์" หมายถึง บุคคลที่รับเงินผ่านทางโดเนทสตรีมเมอร์
 • "ผู้สนับสนุน" หมายถึง บุคคลที่ชำระเงิน หรือมีความประสงค์จะชำระเงินให้สตรีมเมอร์
 • "ผู้ให้บริการชำระเงิน" หมายถึง Global Prime Corporation Co.,Ltd และผู้ให้บริการรายอื่นในอนาคต
ข้อ 2 ผู้สนับสนุน และการชำระเงิน
 1. การให้บริการช่องทางการชำระเงินนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างโดเนทสตรีมเมอร์และสตรีมเมอร์ โดยโดเนทสตรีมเมอร์อาจเพิ่มลดช่องทางชำระเงินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การชำระเงินให้สตรีมเมอร์นั้นไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้ และไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้
 3. การชำระเงินให้สตรีมเมอร์นั้น ทางโดเนทสตรีมเมอร์ไม่มีหน้าที่ใบกำกับภาษีหรือภาษีทางภาษีอื่นๆ หากผู้ใช้บริการต้องการขอใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินต้องทำการขอกับสตรีมเมอร์โดยตรง
 4. การชำระเงินให้สตรีมเมอร์นั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้สนับสนุน โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ
 5. หากสตรีมเมอร์มีการแจ้งว่าจะได้รับการตอบแทนใดๆ จากการชำระเงินให้ ข้อตกลงนี้เป็นการตกลงระหว่างสตรีมเมอร์และผู้สนับสนุน ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากโดเนทสตรีมเมอร์ได้
 6. ระบบแจ้งเตือนการชำระเงินผ่านหน้าจอสตรีมมิ่ง และ/หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน โดเนทสตรีมเมอร์ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่สามารถรับประกันใดๆ ได้ รวมถึงการแสดงผลถูกต้อง ตรงเวลา ครบถ้วน
ข้อ 3 สตรีมเมอร์ และการรับชำระเงิน
 1. ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งอีเมลที่ติดต่อได้ให้โดเนทสตรีมเมอร์ การติดต่อใดๆ ที่โดเนทสตรีมเมอร์แจ้งทางอีเมล หรือทางหน้าเว็บไซต์ถือว่าเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าวแล้ว
 2. โดเนทสตรีมเมอร์สงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลด ช่องทางชำระเงิน ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. โดเนทสตรีมเมอร์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการช่องทางการรับชำระเงิน โดยจะแจ้งในช่องทางต่างๆ ของโดเนทสตรีมเมอร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 4. หากผู้ให้บริการชำระเงินมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ โดเนทสตรีมเมอร์อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับผู้ให้บริการชำระเงินได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. โดเนทสตรีมเมอร์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ โดยจะแจ้งในช่องทางต่างๆ ของโดเนทสตรีมเมอร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ยกเว้นการลดค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ผู้ใช้บริการที่มีการตกลงอัตราพิเศษนอกเหนือจากอัตราที่ประกาศไว้หน้าเว็บไซต์ อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงค่าบริการพร้อมกันหรือไม่ก็ได้
 7. ค่าบริการ
  1. ค่าบริการของโดเนทสตรีมเมอร์ จะหักค่าบริการจากเครดิต (Credit)
  2. ค่าบริการของโดเนทสตรีมเมอร์ ไม่สามารถขอคืนได้ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  3. อัตราค่าบริการของโดเนทสตรีมเมอร์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  4. สตรีมเมอร์มีหน้าที่รับผิดชอบภาระภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับชำระเงิน รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่จะต้องออกให้ผู้สนับสนุนโดยโดเนทสตรีมเมอร์ไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว
 8. การสมัครใช้บริการบริการรับชำระเงินในช่องทางที่โดเนทสตรีมเมอร์ให้บริการ
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปีบริบูรณ์
 9. การจ่ายเงินในช่องทางที่โดเนทสตรีมเมอร์ให้บริการ
  1. การชำระเงินโดยผู้สนับสนุนแต่ละครั้ง สตรีมเมอร์จะได้รับรายได้รวมทั้งหมด และจะมีการหักค่าธรรมทางธุรกรรมโดยผู้ให้บริการชำระเงิน
  2. การโอนเงินที่รับชำระมาแล้ว จะเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ
  3. หากสตรีมเมอร์พบความผิดพลาดในการโอนเงิน จะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการชำระเงินรับทราบทันที
 10. โดเนทสตรีมเมอร์จะจัดให้มีหน้าเว็บสำหรับรับชำระเงินของผู้ให้บริการ รูปแบบของหน้าเว็บนี้โดเนทสตรีมเมอร์สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  1. โดเนทสตรีมเมอร์จะไม่หารายได้ทางอื่นจากหน้าของผู้ให้บริการ เช่น การติดโฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
  2. โดเนทสตรีมเมอร์อาจอนุญาตให้ผู้ใช้บริการกำหนดข้อความ และ/หรือรูปภาพประกอบหน้าได้ ซึ่งโดเนทสตรีมเมอร์อาจแก้ไข ยกเลิกการแสดงผลจากที่ข้อมูลผู้ใช้บริการกำหนดได้ตามความเหมาะสม
  3. โดเนทสตรีมเมอร์จะกำหนดที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของหน้าชำระเงินให้ผู้ใช้บริการ โดเนทสตรีมเมอร์อาจอนุญาตให้ผู้ใช้บริการกำหนดที่อยู่เว็บไซต์เองได้ ที่อยู่เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของโดเนทสตรีมเมอร์ โดเนทสตรีมเมอร์สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้ใช้บริการระบบรับชำระเงินจะต้องใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสตรีมมิ่งเท่านั้น และใช้ในรูปแบบบุคคลธรรมดาเท่านั้น นอกเหนือจากจะมีข้อตกลงกับโดเนทสตรีมเมอร์เป็นอย่างอื่น
 12. ผู้ใช้บริการอนุญาตให้โดเนทสตรีมเมอร์ใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ รูปภาพในการโฆษณาของโดเนทสตรีมเมอร์ได้ โดยใช้เพื่อกล่าวถึงผู้ใช้บริการ และ/หรือเพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยตรงเท่านั้น
 13. ผู้ใช้บริการจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานบัญชีของตน การกระทำใดๆ ในบัญชีของผู้ใช้บริการให้ถือเสมือนว่าผู้ใช้บริการทำรายการนั้นเอง
 14. โดเนทสตรีมเมอร์ สงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้
  1. ผู้ให้บริการชำระเงินแจ้งให้โดเนทสตรีมเมอร์ยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการขอยกเลิกการใช้บริการ
  3. ผู้ใช้บริการไม่เข้ามาใช้บริการ และไม่มีการรับเงินเกินกว่า 180 วัน
  4. ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้
  5. ผู้ใช้บริการค้างค่าบริการ และโดเนทสตรีมเมอร์ไม่สามารถเรียกเก็บได้ในเวลาอันสมควร
  6. ผู้ใช้บริการจงใจปลอมแปลง หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผู้อื่น
  7. ผู้ใช้บริการจงใจเลือกที่อยู่เว็บไซต์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานเป็นหลัก (squatting)
  8. ผู้ใช้บริการกระทำความผิดตามกฎหมาย ทั้งในระบบของโดเนทสตรีมเมอร์ หรือในการสตรีมมิ่ง เช่น กระทำการที่เข้าข่ายฟอกเงิน, สตรีมมิ่งเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ไม่อนุญาตให้โฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตตามกฎหมาย
  9. ผู้ใช้บริการ รับชำระเงินแทนบุคคลอื่น หรือให้เช่าช่วงต่อ
  10. ผู้ใช้บริการนำระบบไปรับชำระเงินในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้จากการสตรีมมิ่งเป็นหลัก เช่น ขายสินค้า ชำระค่าบริการ เป็นต้น
  11. โดเนทสตรีมเมอร์ สงวนสิทธิ์จะระงับบริการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมอันน่าสงสัยในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
  12. โดเนทสตรีมเมอร์ สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ได้
ข้อ 4 ข้อมูลและการให้บริการ
 1. โดเนทสตรีมเมอร์ไม่รับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของโดเนทสตรีมเมอร์จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจ
 2. ข้อมูลต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปแบบ เครื่องหมายการค้า ที่ปรากฏในช่องทางของโดเนทสตรีมเมอร์เป็นลิขสิทธิ์ของโดเนทสตรีมเมอร์ หรือใช้ภายใต้การอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่ทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโดเนทสตรีมเมอร์หรือเจ้าของข้อมูลนั้น
 3. ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบโดเนทสตรีมเมอร์ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า
  1. เป็นข้อมูลที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
  2. ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลนี้
  3. ผู้ใช้บริการยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เผยแพร่นี้
  4. โดเนทสตรีมเมอร์ สามารถนำข้อมูลนี้ไปคัดลอก เผยแพร่ ทั้งโดยโดเนทสตรีมเมอร์และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากโดเนทสตรีมเมอร์ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการ
 4. หากเกิดความผิดพลาด ล่าช้า หรือความเสียหายจากการให้บริการของบุคคลที่สาม เช่น ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ระบบสตรีมมิ่ง หรือผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง ผู้ใช้งานจะไม่ยกเอาความผิดพลาดนี้มาเรียกร้องความเสียหายจากโดเนทสตรีมเมอร์เป็นอันขาด และคู่สัญญาจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบโดยเร็วที่สุด
 5. บริการอื่นใดที่โดเนทสตรีมเมอร์ให้บริการ และไม่ได้ระบุในข้อตกลงนี้ เช่น บริการโปรแกรมแสดงผลบนหน้าจอ (Overlay) บริการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Streamlabs โดเนทสตรีมเมอร์ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่สามารถรับประกันถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้องในการให้บริการได้ และโดเนทสตรีมเมอร์สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริการใดๆ ที่โดเนทสตรีมเมอร์จัดให้มี และได้แจ้งไว้ว่าอยู่ในขั้นทดสอบ ("Beta" "เบต้า" หรือ "Alpha" "อัลฟ่า") ผู้ใช้บริการทราบดีว่าการใช้บริการดังกล่าวมีความเสี่ยง และอาจเกิดความเสียหายได้ และจะไม่เรียกร้องใดๆ ต่อโดเนทสตรีมเมอร์หากมีความเสียหายขึ้น โดเนทสตรีมเมอร์สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการให้บริการทดสอบได้ตลอดเวลา
ข้อ 5 นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่โดเนทสตรีมเมอร์อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รายได้ จำนวนเครดิต หมายเลขไอพี รหัสผ่านหรือข้อมูลแทนรหัสผ่าน ข้อมูลแทนรหัสผ่าน Streamlabs
 2. โดเนทสตรีมเมอร์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
 3. ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้ไว้หรือที่เก็บรวบรวมโดยโดเนทสตรีมเมอร์ในการเข้าใช้บริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของโดเนทสตรีมเมอร์ โดยที่โดเนทสตรีมเมอร์อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการเท่านั้น นอกเหนือจากวัตุถุประสงค์ข้างต้นโดเนทสตรีมเมอร์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน
 4. โดเนทสตรีมเมอร์อาจมีการใช้บริการของบุคคลที่สามในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google, CloudFlare เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของโดเนทสตรีมเมอร์ บริการเหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับทราบและยินยอมตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริการเหล่านั้น
 5. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้โดเนทสตรีมเมอร์ทราบโดยเร็วที่สุด หากผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงแล้ว โดเนทสตรีมเมอร์ถือว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นเป็นข้อมูลล่าสุด
 6. โดเนทสตรีมเมอร์จะจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
 7. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอาจถูกโอนไปยังบุคคลที่สาม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่น้อยไปกว่าที่โดเนทสตรีมเมอร์ประกาศไว้
 8. ข้อมูลที่เป็นความลับ ได้แก่ รูปถ่ายที่แสดงบัตรประชาชน รูปถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร ผู้ใช้บริการจะไม่นำขึ้นมาสู่ระบบของโดเนทสตรีมเมอร์โดยไม่ได้ร้องขอ หากโดเนทสตรีมเมอร์มีการร้องขอข้อมูลดังกล่าว จะต้องจัดให้มีการป้องกันไม่ให้เข้าถึงได้จากบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น
 9. โดเนทสตรีมเมอร์อาจรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการใช้บริการแบบไม่ระบุตัวตนต่อบุคคลที่สามได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. โดเนทสตรีมเมอร์อาจเข้าถึงข้อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้งานที่มีการใช้งานจำนวนมากที่สุด 100 คนในแต่ละช่องทางชำระเงิน และเปิดเผยต่อบุคคลที่สามได้
 11. โดเนทสตรีมเมอร์อาจเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อตรวจสอบการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามข้อตกลงการใช้บริการได้
 12. โดเนทสตรีมเมอร์อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการไว้ แม้ผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการแล้ว
ข้อ 6 ข้อสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการ
ผู้ใช้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการ
 1. กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 2. กิจกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของโดเนทสตรีมเมอร์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
 4. กิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ
 5. กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับโดเนทสตรีมเมอร์ และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
 6. กิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งข้อความโดยการสุ่มไปให้แก่ผู้ใช้จำนวนมาก (ยกเว้นข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากโดเนทสตรีมเมอร์) การเพิ่มผู้ใช้เป็นเพื่อน หรือเข้าไปในกลุ่มพูดคุยโดยการสุ่ม หรือกิจกรรมอื่นใดที่โดเนทสตรีมเมอร์ ถือว่าเป็นการส่งข้อความรบกวน (spamming)
 7. กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโดเนทสตรีมเมอร์
 8. กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจากโดเนทสตรีมเมอร์) กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบบุคคลเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทผู้ใช้รายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของบริการฯ
 9. กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหรือเป็นการร่วมมือกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม
 10. กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
 11. กิจกรรมที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
 12. กิจกรรมที่แทรกแซงเครื่องแม่ข่าย และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการฯ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (BOTs) เครื่องมือเพื่อการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ กิจกรรมที่ใช้ข้อบกพร่องของบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน กิจกรรมที่ทำการสอบถามอย่างไม่สมควร และ/หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ควรได้ เช่น การถามคำถามเดียวกันซ้ำๆ เกินความจำเป็น และกิจกรรมที่แทรกแซงการให้บริการฯ ของโดเนทสตรีมเมอร์ หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้
 13. กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึงข้อ 12 ข้างต้น
 14. กิจกรรมอื่นๆ ที่โดเนทสตรีมเมอร์ เห็นว่าไม่เหมาะสม
ข้อ 7 การรับรองและการรับประกันของผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่า:
 1. ผู้ใช้บริการมีบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และ
 2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
ข้อ 8 การละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่า:
ผู้ใช้บริการรับรองว่าผลงานของผู้ใช้บริการมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาหรือสินค้าของผู้ใช้บริการมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่โดเนทสตรีมเมอร์ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว
เผยแพร่เมื่อ
วันที่: 20- 04-2021